مزایده
 

آگهی مزایده سرقفلی در مجتمع تجاری عقیق

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری یکی از سرقفلی های طبقه اول مجتمع تجاری عقیق( متعلق به موقوفه امامزاده حسن) به مساحت تقریبی 36/2 مترمربع واقع در خیابان امین الملک، جنب ضلع غربی آستانه امامزاده حسن(ع) از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط علاقمند دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 2/000/000ریال به شماره حساب 1441447553 نزد بانک ملت شعبه پاشا (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت) تا تاریخ 97/06/26جهت دریافت و نیز عودت اسناد مربوطه به محل این مؤسسه (حوزه معاونت اقتصادی) واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک 54 (کدپستی: 1554994113) اقدام نمایند. همچنین شرکت کنندگان می بایستی مبلغ 1/500/000/000 ریال به عنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده را در قالب سفته بانکی به این موسسه ارائه نمایند. شایان ذکر است سپرده تضمین شرکت در فراخوان مرتبط با برندگان اول ودوم در صورتی که پس از برنده شدن حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع این موسسه ضبط خواهد شد.

 بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعلام شده ارسال گردد و نیز پیشنهادات ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه چاپ این آگهی برعهده برنده فراخوان بوده و این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. لازم به ذکر است اسنادی از متقاضیان پذیرفته خواهد شد که ممهور به مهر این موسسه بوده و در قالب پاکات دربسته و مهر و موم شده به این موسسه عودت گردد.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

۱۳۹۷/۶/۲۰