جلسه تودیع و معارفه
 موضوع جلسه : تودیع و معارفه جناب آقای مومنی مدیر مالی جدید بنیاد استان تهران

تاریخ جلسه : 99/01/17

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس زارع مدیر موسسه اجرایی ، مهندس آقارحیمی مدیر فنی ، مهندس صیاد مدیر اقتصادی ، آقای فرج پور مسئول حراست ، و مهندس ترکی ،  مهندس پور بهرام و مهندس جلالی مشاورین موسسه اجرایی و آقای عباسی مدیر مالی سابق موسسه در سالن جلسات موسسه اجرایی استان تهران برگزار شد.

۱۳۹۹/۱/۱۷