موقوفه جوانمرد قصاب

۱۳۹۴/۱۲/۱۱
پروژه مصطفی قلی خان میرشکار - قطعه B
\
۱۳۹۷/۴/۲۵
پروژه مصطفی قلی خان میرشکار - درمانگاه معالم
۱۳۹۷/۴/۲۵
پروژه مصطفی قلی خان میرشکار - قطعه E
۱۳۹۷/۴/۲۵
پروژه مصطفی قلی خان میرشکار - قطعه D
۱۳۹۷/۴/۲۵
«  1 2 3 4  »