آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفات ذیل از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.

1-            موقوفه علی محمد تقوی(گرمابه تقوی) واقع در تهران, بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان شیخ صفی، خیابان سرباز، پلاکهای 175 و 177 و دارای عرصه به مساحت تقریبی 65/1123 متر مربع

2-           موقوفه تکیه قاطرچیها واقع در بازار بزرگ تهران, انتهای بازار مسگرها، کوچه شهید موسوی(ارامنه سابق)، روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، دارای عرصه به مساحت 02/348  متر مربع

3-        موقوفه علی محمد جناب واقع در خیابان 15 خرداد بازار عباس آباد کوچه تهرانچی پلاک های 4،6 و 10 ، دارای عرصه به مساحت 08/521 متر مربع

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که علاقمند به سرمایه گذاری می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت 5 روز جهت دریافت اسناد فراخوان پروژه به آدرس بنیاد واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک 54 (کدپستی: 1554994113) مراجعه نمایند، متقاضیان طی 15 روز  پس از پایان مهلت دریافت اسناد فراخوان فرصت دارند تا پاکات پیشنهادات (اسناد تکمیل شده و....) را بدین موسسه ارسال نمایند. شرکت کنندگان می بایستی مبلغ 000/000/200 ریال بابت هر یک از موقوفات مذکور به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به نام مناقصه گذار ارائه نمایند شایان ذکر است سپرده    شرکت در مناقصه برندگان اول و دوم در صورتی که پس از برنده شدن حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد.

 بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعلام شده ارسال گردد و نیز پیشنهادات ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه چاپ این آگهی برعهده سرمایه گذار منتخب بوده و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۱۳۹۴/۱۱/۲۵
آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار

آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه منیرالسلطنه (پاساژ سیگارچی) واقع در خیابان خیام، خیابان 15 خرداد، چهارراه گلوبندک،پلاک 329 دارای عرصه به مساحت 1080 متر مربع از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که علاقمند به سرمایه گذاری می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد فراخوان پروژه به آدرس بنیاد واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک 54 (کدپستی: 1554994113) مراجعه نمایند، متقاضیان تا تاریخ 10 روز پس از چاپ آگهی مهلت دارند تا پاکات پیشنهادات (اسناد تکمیل شده و..) را به این موسسه ارسال نمایند . بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از این تاریخ رسیده باشد و همچنین پیشنهادات ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه چاپ این آگهی بر عهده سرمایه گذار منتخب بوده و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

۱۳۹۴/۷/۴
آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار(نوبت سوم)

آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار(نوبت سوم)

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه منیر السلطنه (پاساژ سیگارچی) واقع در خیابان خیام، خیابان 15 خرداد، چهارراه گلوبندک، پلاک 329 دارای عرصه به مساحت 1080 متر مربع؛ از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که علاقمند به سرمایه گذاری می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ سه شنبه 94/04/9  جهت دریافت اسناد فراخوان پروژه به آدرس موسسه واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک 54 (کدپستی: 1554994113) مراجعه نموده و لوح فشرده مطالعات اولیه و جزئیات را نیز خریداری نمایند، لازم به توضیح است به پیشنهادات ناقص و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق الذکر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهدشد. ضمناً هزینه چاپ آگهی نیز به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.

 

 

 

۱۳۹۴/۳/۲۷
آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار

آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه منیرالسلطنه (پاساژ سیگارچی) به مساحت حدود 1080 متر واقع در خیابان خیام، خیابان 15 خرداد، چهارراه گلوبندک پلاک329 از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز طرح های تجاری اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که علاقمند به سرمایه گذاری می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 94/03/01 رزومه سوابق کاری و میزان سرمایه تخصیصی را به آدرس بنیاد واقع در تهران سهروردی شمالی خیابان ابن یمین پلاک 54(کدپستی : 1554994113) ارسال نمایند، لازم به توضیح است که ارسال مدارک هیچگونه تعهدی برای بنیاد ایجاد نمی نماید.     

 

 

۱۳۹۴/۲/۲۰
آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار( 2)

آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار( 2)

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفات که به شرح زیر می آید از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که علاقمند به سرمایه گذاری می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ94/03/07رزومه سوابق کاری و میزان سرمایه تخصیصی خود را به آدرس بنیاد واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان    ابن یمین، پلاک 54 (کدپستی : 1554994113) ارسال نمایند، لازم به توضیح است که ارسال مدارک هیچگونه تعهدی برای بنیاد ایجاد نمی نماید.         

1- موقوفه گوهر سلطان سوهانک واقع در سوهانک، خیابان سلمان، کوچه درمانگاه، پلاک 26 دارای عرصه به مساحت تقریبی 1402.5مترمربع

2- موقوفه سکینه خانم تهرانی واقع در چهارراه سیروس، کوچه سرپولک، کوچه کمال بشیری، کوچه رحمانی، پلاک 7 دارای عرصه به مساحت 166.12 متر مربع

3-             موقوفه محمدرضا الهی واقع در خیابان 15 خرداد، بازار عباس آباد، گذر لوطی صالح، کوچه رضا کاشی، پلاک 38 دارای عرصه به مساحت تقریبی 155مترمربع

                  
                                                                                                                                            

 

۱۳۹۴/۲/۲۹
«  1 2  »