جلسه با سرمایه گذار پروژه عمیدی نوری - الهیه

 

این جلسه در تاریخ 97/02/09 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، جناب آقای سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای جلالی معاونت اقتصادی ،  جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای مهندس کریمی مدیر پروژه و آقای دکتر امیرآبادی برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۹
جلسه با سرمایه گذار پروزه های داراباد و کامرانیه
 

این جلسه در تاریخ 97/02/02 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب آقای مهندس کریمی مدیر پروژه و آقای چگینی برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۲
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/02/01 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس جلالی معاونت اقتصادی ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب آقای مهندس کریمی مدیر پروژه ، جناب آقای مهندس سیفی مسئول کنترل پروژه ، جناب اقای مهندس صیاد کارشناس اقتصادی ؛ جناب اقای مهندس صالحی کارشناس معادن و جناب آقای عسکری رییس دفتر و دبیر جلسات شورای اداری برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۱
جلسه با سرمایه گذار پروژه عمیدی نوری
 

این جلسه در تاریخ 96/11/29 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ، مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس جلالی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ، آقای یعقوبی معاونت حقوقی ،  مهندس کریمی مدیر پروژه و آقایان دکتر امیرآبادی و کریمی حضور داشتند.

۱۳۹۶/۱۱/۲۹
جلسه با سرمایه گذار پروژه عمیدی نوری -کارگر
 

این جلسه در تاریخ 96/11/10 با حضور مهندس ربانی خواه مدیر موسسه ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس جلالی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ، مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، مهندس کریمی مدیر پروژه و آقایان دکتر امیر آبادی و خلیلی برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۰
«  1 2 3 4 5 6  »