جلسه با سرمایه گذار موقوفه ظل السلطان
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ، جناب اقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب اقای مهندس صیاد کارشناس اقتصادی و آقای نورعلیشاه سرمایه گذار موقوفه ظل السلطان برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۲۲
جلسه با سرمایه گذار پروژه میگون
 

این جلسه در تاریخ 96/09/11 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب اقای مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ،  جناب آقای مهندس سیفی مدیر پروژه میگون و جناب اقای دکتر عاصمی سرمایه گذار پروژه میگون برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۱۱
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 96/07/03 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس جلالی معاونت اقتصادی ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب آقای کریمی کارشناس فنی و جناب آقای عسکری رییس دفتر و دبیر جلسات شورای اداری برگزار شد.

۱۳۹۶/۸/۳
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 
  این جلسه در تاریخ 96/07/03 با حضور جناب آقای سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، اقای رادی معاونت اداری و مالی ، مهندس جلالی معاونت اقتصادی ، آقای ذاکری معاونت حراست و بازرسی ،  آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، مهندس کریمی کارشناس فنی ، مهندس صیاد کارشناس اقتصادی و اقای عسکری مسئول دفتر مدیریت برگزار شد.


۱۳۹۶/۷/۳
جلسه با سرمایه گذار موقوفه اختیاریه
 

این جلسه در تاریخ 96/07/02 با حضور جناب آقای سید محمدکریم ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرایی استان تهران ،جناب آقای ذاکری ریاست حراست و بازرسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ،جناب اقای دادگر کارشناس حقوقی ، مهندس کریمی کارشناس فنی و جناب آقای قیومی زاده سرمایه گذار موقوفه اختیاریه برگزار شد.

۱۳۹۶/۷/۲
«  1 2 3 4 5 6  »