اخبار
گزارش پروژه های قطعه B شهر قدس و حاج ابوالفتح
گزارش روند پیشرفت پروژه های قطعه b شهر قدس و حاج ابوالفتح
۱۳۹۸/۴/۳۰ ادامه مطلب
مزایده
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد مسکونی از اعیانی احداثی موقوفه امیرحسنخانی از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.
۱۳۹۸/۴/۱۷ ادامه مطلب
مزایده
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری سرقفلی دوباب مغازه مجتمع های تجاری شهرقدس از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.
۱۳۹۸/۴/۵ ادامه مطلب
بازدید از موقوفات شمیرانات
مهندس علاقه بندان به همراه جمعی از مدیران اوقاف از موقوفات شمیرانات بازدید کردند.
۱۳۹۸/۱/۲۴ ادامه مطلب
تودیع و معارفه
مهندس علاقه بندان مدیر جدید موسسه اجرایی استان تهران شد.
۱۳۹۸/۱/۱۸ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »