اخبار
مزایده
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد تا یک قطعه باغ واقع در شهرستان چالوس را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
۱۳۹۷/۶/۱۷ ادامه مطلب
دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه امیر مکری از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۶/۵ ادامه مطلب
بازدید از موقوفات بازار
مهندس ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرایی استان تهران از موقوفات بازار تهران بازدید کردند.
۱۳۹۷/۴/۱۰ ادامه مطلب
بازدید از پروژه جوانمرد قصاب
مدیر موسسه اجرایی استان تهران از پروژه جوانمرد قصاب بازدید کردند.
۱۳۹۷/۳/۲۰ ادامه مطلب
مزایده
بنیاد استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری حق تملک اعیان موقوفه میرزا شفیع صدر در شهرستان لواسان از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
۱۳۹۷/۳/۸ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »