تودیع و معارفه
 
 

در روز یکشنبه مورخ 98/01/18 با حضور مهندس بیگدلی ریاست محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ، مهندس ربانی خواه از سمت مدیریت این موسسه تودیع شد و مهندس علاقه بندان مدیر جدید موسسه اجرایی استان تهران معرفی گردید .

در این جلسه آقای شمسی معاونت اداری و مالی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، جناب آقای مهندس جلالی ،  آقای شمس مدیر حراست و بازرسی بنیاد کشور ، مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، آقای رادی معاونت اداری و مالی ، مهندس صیاد معاونت اقتصادی ، آقای دادگر معاونت حقوقی و آقای فرج پور مسئول بازرسی نیز حضور داشتند.

۱۳۹۸/۱/۱۸