بازدید از موقوفات شمیرانات
 
 

در روز پنجشنبه مورخ 98/01/23 مهندس علاقه بندان مدیر موسسه اجرایی استان تهران به همراه جمعی از مدیران اوقاف و بنیاد کشور از موقوفات ناحیه شمیرانات بازدید کردند.

در این بازدید جناب آقای عبداللهی مدیر کل اوقاف استان تهران ، مهندس بیگدلی مدیر بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ، مهندس تیموری فرد مدیر پیشگامان ، مهندس پورکهن معاونت بهره وری اوقاف استان تهران ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، جنای اقای ضیایی مدیر اوقاف شمیرانات و مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی بنیاد استان تهران نیز حضور داشتند.

ایشان از موقوفات اراج ، اختیاریه ، زینب ممه آغا ، حاج یونس ، حصارکی ، شجری و عمیدی نوری(الهیه) بازدید کردند.در جریان این بازدید ، مهندس علاقه بندان و مهندس کریمی گزارشی از آخرین وضعیت موقوفات نامبرده ارایه دادند.

۱۳۹۸/۱/۲۴