مزایده

 

آگهی مزایده واگذاری سرقفلی

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری سرقفلی دوباب مغازه واقع در مجتمع های تجاری شهرقدس(متعلق به موقوفه میرشکار) با مشخصات ذیل از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

1) سرقفلی یک باب مغازه به مساحت تقریبی 33 متر مربع بانضمام بالکنی به مساحت تقریبی 22 مترمربع و پارکینگ متعلقه واقع در شهرقدس، خیابان امامت، خیابان شجاعت، شهرک فرزان، قطعه تجاری D و با سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 000‏/000‏/500 ریال   

2) سرقفلی یک باب مغازه به مساحت تقریبی 40 متر مربع بانضمام بالکنی به مساحت تقریبی 22 مترمربع و پارکینگ متعلقه واقع در شهرقدس، خیابان امامت، خیابان شجاعت، شهرک فرزان، قطعه تجاری E و با سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 000‏/000‏/500 ریال   

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط علاقمند دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 000‏/000‏/1ریال به شماره حساب 1441377357 نزد بانک ملت شعبه پاشا (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت) تا تاریخ 19‏/4‏/98 جهت دریافت و نیز عودت اسناد مربوطه به محل این مؤسسه (حوزه معاونت اقتصادی) واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63 (کدپستی: 1133816813) اقدام نمایند. همچنین شرکت کنندگان      می بایستی مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده را در قالب چک بانکی به این موسسه ارائه نمایند. شایان ذکر است سپرده تضمین شرکت در فراخوان مرتبط با برندگان اول ودوم در صورتی که پس از برنده شدن حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع این موسسه ضبط خواهد شد.

 بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعلام شده ارسال گردد و نیز پیشنهادات ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه چاپ این آگهی برعهده برنده فراخوان بوده و این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. لازم به ذکر است اسنادی از متقاضیان پذیرفته خواهد شد که ممهور به مهر این موسسه بوده و در قالب پاکات دربسته و مهر و موم شده به این موسسه عودت گردد.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

 

۱۳۹۸/۴/۵