مزایده
 

آگهی مزایده فروش اعیانی مسکونی

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد مسکونی از اعیانی احداثی در عرصه موقوفه امیرحسنخانی به مساحت تقریبی 90 مترمربع واقع در کامرانیه، خیابان دژم جو، خیابان عبدلی، نبش کوچه طاووس، پلاک 2، طبقه اول، واحد شمالشرقی؛ از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط علاقمند دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 000‏‏/000‏‏/1 ریال به شماره حساب 1441377357 نزد بانک ملت شعبه پاشا (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت) تا تاریخ 26‏/4‏/98 جهت دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به محل این مؤسسه(حوزه معاونت اقتصادی) واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63 (کدپستی: 1133816813) اقدام نمایند.

همچنین شرکت کنندگان می بایستی مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/500‏‏‏/1 ریال به عنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده را در قالب چک بانکی به این موسسه ارائه نمایند. شایان ذکر است سپرده تضمین شرکت در فراخوان مرتبط با برندگان اول و دوم در صورتی که پس از برنده شدن حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع این موسسه ضبط خواهد شد.

 بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعلام شده ارسال گردد و نیز پیشنهادات ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه چاپ این آگهی برعهده برنده فراخوان بوده و این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. لازم به ذکر است اسنادی از متقاضیان پذیرفته خواهد شد که ممهور به مهر این موسسه بوده و در قالب پاکات دربسته و مهر و موم شده به این موسسه عودت گردد.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

 

 

۱۳۹۸/۴/۱۷