• وقف یعنى پس اندازه در صندوق آخرت که سودش در دو دنیا نصیبت میشود.
 • وقف یعنی زنده کردن سنت علی و پانهادن بر خواهش های دل.
 • وقف یک عمل خدا پسندانه است که باعث میشود پرونده اعمال نیک انسان تا ابد باز باشد.
 • وقف چشمه همیشه جاری ولایزال الهی یست که نصیب انسانهای مخلص و ازخود گذشته می گردد.
 • وقف زیباترین راه جریان زندگی ازگذشته تا آینده است.
 • اگر ثروت آرامش بود ، بخشیدن بی معنا مشد
 • از بارزترین ویژگی های اجتماعی نظام وقف ، طبقاتی نبودن آن است
 • وقف فراهم کردن چارچوبی اساسی برای مشارکت مردم در امور اجتماعی است
 • کسی که با آگاهی بدون اجازه متولی زمین وقفی را تصرف می کند ، عملش باطل است
 • از آثار مهم وقف ، حفظ بناها و تعمیر مستمر آن هاست
 • وقف یعنی مضاربه با خدا ، مضاربه با خدا شکست ندارد
 • اگر مصارف موقوفه مخصوص دسته یا طبقه معین نباشد ، آن را وقف عام گویند
 • وقف انفاق بی منت است
 • وقف کن تا که آدم ها بفهمند زندگی به دوست داشتن است نه به داشتن
 • وقف یعنی تداوم خودت
 • وقف وسیله ی فقر زدایی است
سه شنبه, ۲۸ دی, ۱۴۰۰